Styregruppe for landsdækkende koordinering af Studiepraktik

Styregruppen fungerer som fælles forum for de aktører, der er involveret i Studiepraktik: De videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne og Studievalg.

Baseret på erfaringsudveksling og idéudvikling kommer Styregruppen med anbefalinger til blandt andet koordinering, kvalitet, markedsføring og tidspunkter for afholdelse af Studiepraktik.

Styregruppen afholder et fast årligt møde den første onsdag i februar. Hvis du ønsker at se referater fra disse møder, kan du henvende dig til Sekretariatet for Studiepraktik.

Du kan finde vedtægter for Studiepraktik her.

   

Medlemmer af styregruppen

Styregruppen består af repræsentanter fra

 • de videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder Studiepraktik
 • ungdomsuddannelserne, hvorfra eleverne deltager Studiepraktik
 • Studievalg, der vejleder om Studiepraktik og informerer om Studiepraktik på ungdomsuddannelserne

Styregruppen er pt. sammensat på følgende vis:

   

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

OmrådeAntal repr.RepræsentanterAntal suppl.Suppleanter
Akademiske bacheloruddannelser (universiteter)4--
Professionsbacheloruddannelser33
Erhvervsakademiuddannelser2--
Kunstneriske uddannelser11

STUDIEVALG

OmrådeAntal repr.RepræsentanterAntal suppl.Suppleanter
Studievalg11

UNGDOMSUDDANNELSER

OmrådeAntal repr.RepræsentanterAntal suppl.Suppleanter
Almene gymnasier (STX og HF)1--
Erhvervsgymnasier (HTX og HHX)1--
VUC (2-årigt og HF-enkeltfag)1--

Kontaktpersoners rolle og udpegningskriterier

Kontaktpersonernes rolle er:

 • at meddele den øvrige styregruppe (gennem mødelederen) hvem der er områdets repræsentanter og suppleanter (og oplyse kontaktoplysninger)
 • at meddele mødelederen hvem der deltager (og dermed repræsenterer området) i de enkelte styregruppemøder
 • at varetage at styregruppens beslutninger meddeles områdets aktører – og at disse inden møderme gøres bekendt med dagsordenen.

 

Udpegninger af områdernes repræsentanter, suppleanter og kontaktpersoner m.v.:

 • Akademiske bacheloruddannelser (universiteter):
  • aftales blandt hvert universitets ansvarlige.
 • Professionsbacheloruddannelserne: valgperioder for og valg af repræsentanter/suppleanter:

  • nye repræsentanter/suppleanter for professionsbacheloruddannelserne vælges hvert andet år. 
  • fordelingen: én repræsentant fra de maritime uddannelser og to repræsentanter fra UC'erne
  • hvervet som kontaktperson skifter hænder fra år til år.
  • VIA University College har som Danmarks største professionshøjskole én fast plads i styregruppen for Studiepraktik, og de andre UC’ere og Maritime uddannelser roterer efter indbyrdes aftale.
 • Erhvervsakademi­uddannelser:
  • Danske Erhvervsakademier indstiller kandidater. Fordelingen mellem repræsentanter og suppleanter foregår ved lodtrækning.
 • Kunstneriske uddannelser:
  • aftales blandt hver uddannelsesinstitutions ansvarlige.
 • Studievalg:
  • udpeget af Studievalgscentrene.
 • Almene gymnasier (stx og hf):
  • udpeget af Danske Gymnasier (tidl. Gymnasieskolernes Rektorforening).
 • Erhvervs­gymnasier (htx og hhx):
  • udpeget af Danske Erhvervsskoler.
 • VUC
  • Udpeget af Lederforeningen for VUC