Styregruppens medlemmer

Styregruppens medlemmer per januar 2018

Område

Antal repræsen­tanter

Antal supple­an­ter

Repræsentanter

Suppleanter 

V
I
D
E
R
E
G
Å
E
N
D
E

U
D
D
A
N
N
E
L
S
E
RAkademiske bacheloruddannelser (universiteter)

4

-

    
 • Ingen suppleanter
 

Professionsbachelor­uddannelser

3

3

     

Erhvervsakademi­uddannelser

2

-

    
 • Ingen suppleanter
 

Kunstneriske uddannelser

1

1

 
 • Karina Sørensen, Designskolen Kolding (Kontaktperson for de kunstneriske uddannelser)
 
  
S
T
U
D
I
E
V
A
L
G

Studievalg

1

1

 
 • Sidsel Overgaard, centerleder Studievalg Østjylland (Kontaktperson for Studievalgscentrene)
 
  
U
N
G
D
O
M
S
U
D
D
A
N
N
E
L
S
E
R


Almene gymnasier
(stx og hf)

1

-

 
 • Jakob Thulesen Dahl, rektor Skanderborg Gymnasium (Kontaktperson for de almene gymnasier (stx og hf) og næstformand for styregruppen)
 
 
 • Ingen suppleanter
 

Erhvervs­gymnasier
(htx og hhx)

1

-

 
 • Mogens Enevoldsen, uddannelsesdirektør AARHUS TECH Unge (Kontaktperson for erhvervsgymnasierne (htx og hhx)
 • Lars H. Andersen, tidl. rektor Rybners (formand for styregruppen)
 
 
 • Ingen suppleanter
 
VUC
(toårigt hf og hf-enkeltfag)
1 -
 • Poul Lautrup, studierektor på Aarhus HF og VUC (Kontaktperson for toårigt hf og hf-enkeltfag)
 • Ingen suppleanter

 

Mødeleder:

 • Jens Holbech, leder af sekretariatet for Studiepraktik, Aarhus Universitet

Ressourcepersoner:

 • Derudover kan styregruppen invitere ressourcepersoner til møderne – fx sekretariatet.

Kontaktpersonernes rolle er:

 • at meddele den øvrige styregruppe (gennem mødelederen) hvem der er områdets repræsentanter og suppleanter (og oplyse kontaktoplysninger)
 • at meddele mødelederen hvem der deltager (og dermed repræsenterer området) i de enkelte styregruppemøder
 • at varetage at styregruppens beslutninger meddeles områdets aktører – og at disse inden møderme gøres bekendt med dagsordenen.

Udpegninger af områdernes repræsentanter, suppleanter og kontaktpersoner m.v.:

 • Akademiske bacheloruddannelser (universiteter):
  • aftales blandt hvert universitets ansvarlige.
 • Professionsbacheloruddannelserne: valgperioder for og valg af repræsentanter/suppleanter:

  • nye repræsentanter/suppleanter for professionsbacheloruddannelserne vælges hvert andet år. På lige år. Næste valg på formøde i nov./dec. 2018 hvor professionsbacheloruddannelserne mødes for at erfaringsudveksle og gennemgå styregruppemøde-dagsordenen
  • fordelingen: én repræsentant fra de maritime uddannelser og to repræsentanter fra UC'erne
  • hvervet som kontaktperson skifter hænder fra år til år. Juliet Pierce Butler (2014): Jacob Munkholm Jensen (2015); Juliet Pierce Butler (2016); Anita Winnie Petersen (2017)
  • VIA University College har som Danmarks største professionshøjskole én fast plads i styregruppen for Studiepraktik, og de andre UC’ere og Maritime uddannelser roterer efter indbyrdes aftale.
 • Erhvervsakademi­uddannelser:
  • Danske Erhvervsakademier indstiller kandidater. Fordelingen mellem repræsentanter og suppleanter foregår ved lodtrækning.
 • Kunstneriske uddannelser:
  • aftales blandt hver uddannelsesinstitutions ansvarlige.
 • Studievalg:
  • udpeget af Studievalgscentrene.
 • Almene gymnasier (stx og hf):
  • udpeget af Danske Gymnasier (tidl. Gymnasieskolernes Rektorforening).
 • Erhvervs­gymnasier (htx og hhx):
  • udpeget af Danske Erhvervsskoler.
 • VUC
  • Udpeget af Lederforeningen for VUC