Beslutningsreferat af styregruppemøde den 26. maj 2009

Beslutningsreferat fra møde om landsdækkende koordinering af studiepraktik den 26. maj 2009 på Aarhus Universitet

Tilbuddet til 3. g-elever og studenter om at være i praktik som studerende på én videregående uddannelse i tre dage har flere navne: Studiepraktik, Brobygning, Studenterbroen. I det flg. bare kaldet 'Studiepraktik'.

Deltagere

Aage Weigelt, Viby Gymnasium og HF.
Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland
Per Krabbe Mølgaard, SDU
Helle Thomsen, Aalborg Universitet
Annemette Glyngø, VIA
Poul Lautrup, Aarhus Universitet
Eva Kvistgaard Arent, Aarhus Universitet
Jens Holbech, Aarhus Universitet

Mål og styregruppe

Der var enighed om at målet på længere sigt er en landsdækkende koordinering studiepraktik med en flerårig planlægning og udmelding af datoer for praktikperioderne til alle aktører. Fokus skal være vejledning – derfor bør ansøgerne ikke møde grænser i hverken informationerne om praktiktilbud eller mulighederne for at søge.

Til fremover at sætte målene herfor nedsættes en styregruppe med repræsentanter for de tre aktører: gymnasieskolerne, de videregående uddannelsesinstitutioner og studievalgscentrene.
Styregruppen skal komme med anbefalinger til den fælles koordinering som kan danne udgangspunkt for både centrale og decentrale beslutninger.
Styregruppen forholder sig også til principperne for ansøgnings- og optagelseskriterier (som fx 'prioriteringer' vs. 'først-til-mølle' vs. 'spredning på gymnasier, klasser, geografi' vs. 'studenter frem for 3. g'er') og placering af praktikperioderne (tre dage, placeret i samme uge(r) i hele landet, udbydes mere end én uge per skoleår?).
Styregruppen forholder sig også til om der evt. skal være praktiktilbud for særlige grupper – fx tosprogede.

I første omgang sammensættes styregruppen af repræsentanter fra de store, aktive aktører i studiepraktik. Hvis studiepraktikken breder sig til andre større aktører, lader styregruppen sig udvide eller ændrer sin sammensætning tilsvarende. Det er således acceptabelt at styregruppens første sammensætning har overvægt i Vestdanmark.

Styregruppens medlemmer per 20. september 2009:
For gymnasieskolerne:

 • Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole
 • Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx): rektor Lars Andersen, Teknisk Gymnasium, Esbjerg EUC VEST

For de videregående uddannelsesinstitutioner:

 • Repræsentant for professionshøjskolerne: Annemette Glyngø, VIA
 • Repræsentant for erhvervsakademierne: Niels Egelund, rektor, Erhvervsakademi Kolding
 • Repræsentant for SDU: Per Krabbe Mølgaard, SDU (vikar: Annette Schmidt)
 • Repræsentant for AAU: Charlotte Rohde, Aalborg Universitet
 • Repræsentant for KU: Marie Fog, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Repræsentant for AU: Jens Holbech, Aarhus Universitet

For studievalgscentrene:

 • Repræsentant for de jysk-fynske studievalgscentre: Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland

Sekretær:

 • Eva Kvistgaard Arent, AU (jobbet kan gå på omgang)

Ressourcepersoner:

 • Derudover kan styregruppen invitere ressourcepersoner til møderne.

 

Første møde i styregruppen afholdes i efteråret 2009. Jens Holbech indkalder.